تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب خنده

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

خنده آهسته در خواب، دلیل فرزندی نجیب بود.

خنده قهقهه ، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت و تعجب از امور الهى است .

محمد ابن سیرین بصری گوید:

خنده درخواب غم و اندوه است. اگر بیند که به قهقهه می خندید، دلیل که اندوهش زیاد شود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

خندیدن آهسته درخواب، یافتن مراد بسیار است

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

خنده در خواب، بر خوشی و شادی دلالت دارد و نیز، گفته شده است که هر کس در خواب بخندد، فرزند پسر به او عطا میشود. اگر کسی ببیند که خندهاش فقط به صورت تبسم است، نشانه این است که فرد صالح و نیکوکاری است. اگر کسی در خواب ببیند که مردهای میخندد، نشانه آن است که آن مرده در آخرت در خوشی و نعمت به سر میبرد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

خنده در خواب وجوه مختلف دارد ولی کلا خنده بلند و آشکار غم و اندوه است و گریستن. هرچه بلندتر و بی پرواتر بخندید گریه شدیدتر و غم و غصه بیشتر است. منظور از خنده آشکار همین است چون خنده آهسته و بی صدا و لبخند و تبسم خنده نهفته شناخته می شود و آشکار و بی پروا نیست. چنانچه در خواب ببینید که به صدای بلند می خندید و قهقهه می زنید بر خلاف بیداری که خنده تجسم شادی است موردی پیش می آید که غصه دار و اندوهگین می گردید و ممکن است این غصه چنان شدید باشد که حتی شما را به گریستن وا دارد. برای زنان به طور کلی خندیدن به صدای بلند در بیداری که مناسب نیست در خواب نیز شایسته و خوب نیست و بدی و عوارض آن بیشتر از مرد است. برای جوان بدی خندیدن کمتر از سالمند است و برای بچه هیچ بدی ندارد و چنانچه بینید بچه ای در خواب می خندد و قهقهه می زند شاد می شوید. خنده کودکان هر چه کوچکتر باشند به تبسم و خنده ملائک و فرشتگان بیشتر نزدیک است و خنده فرشتگان عنایت و رحمت الهی است که ابلاغ می گردد. اگر در خواب ببینید که تبسم می کنید خوب است و این تبسم در خواب نوید شادی است. خنده دیگران نیز همین تعابیر را دارد با این تفاوت که شما اگر بی تفاوت باشید شاهد حادثه ای غمناک قرار می گیرید بی آن که به شما ارتباط داشته باشد.

لوک اویتنهاو می گوید :

خندیدن : بداخلاقی

دیدن کسی که میخندد : ناراحتی

شنیدن صدای خنده : ناخوشایندی

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید شادمان هستید و می خندید ، علامت آن است که در زندگی خود موفقیت به دست می آورید و با دوستان در جشنهای شادی بخش شرکت می کنید .

2ـ اگر خواب ببینید به چیز غریبی بیش از حد می خندید ، نشانة آن است که در اثر هرج و مرج در زندگی ، نومید خواهید شد .

3ـ شنیدن صدای خندة کودکان در خواب ، علامت تندرستی و نشاط در زندگانی است .

4ـ اگر در خواب به دست پاچگی دیگران بخندید ، علامت آن است که برای ارضاء خود خواهی خود عمداً به دوستان آسیب می رسانید .

5ـ شنیدن خنده ای از روی تمسخر در خواب ، علامت ابتلا به بیماری و امور مأیوس کننده است .

در سر زمین رویاها آمده:

یکنفر میخندد : مسئله های بسیاری در روابط عشقی شما وجود دارد که شما از آنها خبر ندارید .

اشخاص متعددی میخندند : مراقب پرگوئیهای اطرافیان خود باشید .

یک زن به شما میخندد : او به شما خیانت می کند.

بچه ها میخندند : پول در پیش است .

دشمنان میخندند : یک رقیب بر علیه شما خرابکاری می کند .

صدای خندة یکنفر را می شنوید : علامت یک شکست .

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک گذاری شده است

  • سینا احمدی