تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب پرورش دادن

لوک اویتنهاو می گوید :

تعلیم دادن چیزی به کسی : اطراف شما پر از آدمهای کوته فکر است

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

تعلیم,آموزش,پرورش,تربیت ,درس ,بارآوردن,پروراندن,پروردن,پرورش دادن,تربیت کردن,آموزه,آموزش,

  • سینا احمدی