تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب مراد

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید که شخصى از شما تقاضاى نادرستى مى‏کند، بیانگر موفقیت در امور شغلى است. اگر در خواب ببینید که شخصى بدهى‏اش را از شما تقاضا مى‏کند، به این معنا است که باید در انجام کارها دقت بیشترى به عمل آورید.

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

تقاضا,استدعا,التماس,تمنا,توقع,خواهش,درخواست,طلب,مراد,مسئلت ,

  • سینا احمدی