تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب الله اکبر گفتن

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن تکبیر کردن در خواب بر چهار وجه است

اول: ایمنی از دشمن

دوم: رستگاری از بلا و فتنه.

سوم: خیر و برکت.

چهارم: گشایش کارهای بسته.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر کسی درخواب دید تکبیر می کرد، دلیل که ازشر دشمنان ایمن شود و درِ خیرات بر وی گشاده شود.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

تکبیر گفتن در خواب، به خیر، جشن، شادی و خوشحالی تعبیر میشود و بر انجام اعمال نیک و پیروز شدن بر دشمنان دلالت دارد.

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

تکبیر,بزرگشمردن,الله اکبر گفتن,

  • سینا احمدی