تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب نکن

لیلا برایت می گوید:

دیدن نان در خواب، نشانه‏ى به دست آوردن ثروت است. اگر در خواب به پرندگان خرده نان مى‏دهید، به معناى آن است که بخت و اقبال به شما رو مى‏آورد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن نان خرد شده در آبگوشت، بر زندگی و کسب دلالت دارد. اگر کسی دید که کاسه اش پر از نان خرد شده است، نعمت فراوان دنیوی به او میرسد.

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن نان در خواب چهاروجه است.

اول: عیش خوش.

دوم: مال حلال.

سوم: ولایت.

چهارم: خیر و برکت.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

دیدن نان‏هاى پاکیزه در خواب، دلیل خرمى است.

اگر ناخوش بیند، دلیل بر عیش ناخوش بود.

اگر نان خرید و به خانه برد، دلیل بر روزى حلال است و زیادتى مال.

اگر نان به کسى داد، دلیل که راحتى به وى رساند.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

و دو جوان با او به زندان درآمدند [روزی] یکی از آن دو گفت من خویشتن را [به خواب] دیدم که [انگور برای] شراب می‏فشارم و دیگری گفت من خود را [به خواب] دیدم که بر روی سرم نان می‏برم و پرندگان از آن می‏خورند به ما از تعبیرش خبر ده که ما تو را از نیکوکاران می‏بینیم. سوره یوسف آیه «36»

ای دو رفیق زندانیم اما یکی از شما به آقای خود باده می‏نوشاند و اما دیگری به دار آویخته می‏شود و پرندگان از [مغز] سرش می‏خورند امری که شما دو تن از من جویا شدید تحقق یافت. سوره یوسف آیه «41»

دیدن نان سفید روزی حلال باشد

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

اگر دو سه نان یافت، دلیل آن که از غم برهد.

اگر نان نتوانست خوردن، دلیل که اجلش نزدیک بود.

اگر نان بسیار داشت و نخورد، دلیل که غمی به وی رسد

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

دیدن نان گرم به خواب عیش و نعمت است دیدن نان خشک وبه خلاف این است و خوردن نان سبوس به خواب، دلیل قحط بود.

جابر مغربی می گوید:

دیدن نان کاروس به خواب دلیل بر تنگی عیش بود و پرهیزکاری

و نان جوین، دلیل زهد و ورع بود

و نان برنج، دلیل بر بستگی کار است

و نان عدس و باقلا و نخود، دلیل غم و تنگ دستی بود.

اگر سلطان بیند یک نان داشت، دلیل که ملکش زیاده شود و تاویلش به خواب از ده درم تا هزار درم به قدر و قیمت نان است و گویند دیدن هیچ چیز درخواب بهتر از نان نباشد و دیدن نان پختن به خواب، دلیل بر قلیل کردن معیشت است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن نان در خواب خوب است و نعمت و برکت تعبیر می شود. دیدن و خوردن نان تازه فراخی روزی است ولی اگر در خواب ببینید نان خشک می خورید گرفتار تنگی معاش می شوید. نان گرم و تازه عیش و خوشی و لذت است. اگر کسی نان به شما داد نعمت می رساند و خدمت می کند اما نوع و کیفیت نان چگونگی خدمت و محبت او را تعیین می نماید. اگر نان تازه است خوب است. نان گندم نیز خوب است به شرطی که تازه باشد و نان جو تنگ نظری و بی رغبتی دهنده نان را بازگو می کند. اگر نانی را که دوست دارید از جلوی شما بر دارند یا از دستتان قاپ بزنند و بگیرند حق شما را سلب می نمایند.

لوک اویتنهاو می گوید :

نان

دیدن نان : موفقیت در امور

خریدن : بهره بردن، استفاده

خوردن :دعوت شدن به سفره و یا مهمانی

خوردن نان سفید: شما دوستان خوبی خواهید داشت

خوردن نان سیاه : بدبختی

خوردن نان گرم : بیماری

خوردن نان تازه : دوران بد به پایان خواهد رسید

خوردن نان خشک : شما دشمنانی دارید

نان پختن : موفقیت

حمل کردن نان : ضرر و زیان

نان شیرینی ادویه ای : سرخوشی سبکسرانه

مولف می گوید:

خریدن نان از نانوائی بسته به میزان آن نشانه روزی حلال وخورمی می باشد در صورتی که گرم و تازه باشد

آنلی بیتون می گوید:

دیدن قرص نان در خواب ، علامت صرفه جویی و قناعت است .

دیدن تکه ای کیک در خواب ، نشانة آن است که کامیابی و ثروت مطیع و رام چنگ شما خواهد بود .

دیدن خرده های نان در خواب ، علامت آن است که دچار اختلافات و دعواهایی بیهوده خواهید شد .

اگر خواب ببینید تکه های نان ناگهان زیاد می شود ، نشانة آن است که به موفقیت بزرگی دست خواهید یافت .

اگر در خواب قرص نان ببینید، نشانه‏ى آن است که در انجام کارى دقت زیادى انجام مى‏دهید.

اگر در خواب خرده‏هاى نان ببینید، به این معنا است که دچار دردسر مى‏شوید.

اگر خواب ببینید که نان چاودار مى‏خورید، بیانگر آن است که‏ از زندگى خود راضى هستید.

لیلا برایت می گوید:

دیدن نان سفید در خواب، نشان دهنده‏ى کسب ثروت است. اگر خواب ببینید که نان شیرینى مى‏خورید، نشان‏دهنده‏ى آن است که روزهاى خوبى خواهید داشت.

در (سر زمین رویاها) آمده:

خواب خرده های نان : یک هدیه دریافت می کنید

شما نان می پزید : موفقیت و شانس به شما نزدیک می شود .

شما نان می خورید : دوستان به شما کمک خواهند کرد .

نان گرم : خوشبختی

نان بیات : دردسر و ناامیدی در خانواده

یک تکه نان بسیار سفت : آسایش و شادمانی

مقدار زیادی نان دارید : افتخار و احترام

شما نان می خرید : شانس

نان سفید می خورید : منفعت بزرگی نصیبتان خواهد شد .

نان قهوه ای : رضایت

نان سیاه : ضرر در کار

تعداد زیادی نان حمل می کنید : صدمات مالی خواهید دید .

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن نان سفید، بر زندگی خوش و رزقی پاک دلالت دارد و اگر کسی ببیند که از میان نانهای سفید، بهترین آنها را انتخاب میکند، پاکترین و بهترین نوع زندگی و دانش را انتخاب میکند. اگر کسی در خواب ببیند که بین مردم، نان توزیع میکند و خود طالب علم باشد، به علم موردنیاز خود دست مییابد و اگر واعظ باشد، پند و اندرزهایش در میان مردم منتشر میشود. اگر کسی ببیند که مردهای به او نان میدهد، به ملک و ثروت میرسد. همچنین دیدن نان برای افراد مجرّد بر ازدواج دلالت دارد و نان بزرگ، نشاندهندهی روزی فراوان است. نان، بر از بین رفتن غم و اندوه نیز، دلالت دارد. نان گرم و تازه، بر رزق و روزی؛ نان بیات و مانده، بر تباهی دین یا تباهی احوال همسر دلالت دارد.

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

نان,خبز,نغن ,نون ,نا,نن,نگهن,نگن ,نکن ,نیکان ,نیگان ,

  • سینا احمدی