تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب به سر آمدن

محمد ابن سیرین بصری گوید:

هر که در خواب دید که کارهای دنیائی او تمام گشت و کامکار شد، دلیل که احوالش متغیر شود. و هر که بیند کارش تمام شد، دلیل بر تغییر حال او است و هم بیم بود که عمرش سیر گردد و هم بیدادگر است که از او انتقام کشند.

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

اتمام کار,پایان کار,تمام شدن,به سر آمدن,

  • سینا احمدی