تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب تناور

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید فردی تنومند هستید ، علامت آن است که می خواهید تغییر مطلوبی در زندگی خود بوجود آورید .

2ـ اگر در خواب دیگران را تنومند ببینید ، نشانه سعادت و خوشبختی است .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

پرزور,توانا,پرقوت,قدرتمند,زورمند,قوی ,بزرگ,بزرگجثه,تناور,جسیم,چاق,ستبر,عظیمالجثه,فربه,قویهیکل,کلان ,

  • سینا احمدی