تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب بنیم

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

خوردن بچه سقط شده بر پنچ وجه گفته اند:

اول: بیماری،

دوم: غم،

سوم: خصومت،

چهارم: حاجت،

پنچم: ناسازگای با اهل و عیال

محمد ابن سیرین بصری گوید:

خوردن بچه سقط شده دلیل بر رنج و بیماری تن کند. اگر بیند که بچه سقط شده همی خورد، دلیل کند که به قدر آن وی بیماری بود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند که بچه را سقط کرد دلیل کند که از غم و اندو فرج یابد و اگر بیمار بود شفا یابد.

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر زنی خواب ببیند او را وادار به سقط می کنند ، علامت آن است که وی به موضوعی می اندیشد که اگر موضوع اتفاق بیفتد او به سمت سختی و رسوایی خواهد غلتید .

2ـ اگر دکتری خواب ببیند در سقط جنین نوزادی شرکت می کند ، نشانه آن است که در حرفه خود ، به علت کوتاهی در انجام وظیفه و عدم دقت لازم به زحمت خواهد افتاد .

در سر زمین رویاها آمده:

خواب سقط جنین : پایان یک ماجرای عشقی

شما سقط جنین می کنید : شانس برای فامیل

شما عمل سقط جنین را انجام میدهید : دردسر و گرفتاری بسیار خواهید داشت .

دیگران سقط جنین می کنند : تنهائی و مشکلات

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

سقط,بچه ناتمام,انداختن بچه,جنین افکندن,بنیم,

  • سینا احمدی