تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب راه زیرزمینی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

تونل در خواب های ما گویای سختی مقداری از راه زندگی ما است. راهی که داریم می پیمائیم بخصوص اگر سرگرم انجام کار بزرگی باشیم دیدن تونل در خواب این را می گوید که با مشکلی روبه رو خواهیم شد که چنانچه از آن مرحله بگذریم راهمان صاف و هموار خواهد بود. تونل در واقع راهی است زیر کوه که برای تسهیل در عبورومرور ساخته می شود ولی در خواب ما برخورد با تونل گویای روبه رو شدن با مشکل و مانع و تنگی و تاریکی است. چنانچه در خواب دیدید که پیاده یا سواره وارد تونلی شدید به دشواری و سختی می رسید و با تنگی و تاریکی رو به رو می گردید و چنان چه از تونل بیرون آمدید مشکلات را پشت سر می نهید. وارد نشدن به تونل به معنی عبور از سختی ها نیست بل که گویای فرار از مشکلات است در حالتی که مشکل باقی می ماند و اگر باز هم خواستیم از آن راه بگذریم ناگزیر با همان سختی رو به رو خواهیم شد. اگر داخل تونل گیر کرده باشید خواب شما از دشواری عظیمی خبر می دهد که مهلک است و باید خیلی هوشیار باشید . چراغ مردی است که شما را راهنمائی می کند اما قادر به کمک نیست. اگر در تونل بودید و صدائی شنیدید که صاحب صدا را نتوانستید ببینید خوب نیست و بدتر این است اگر صاحب صدا شما را به نام بخواند. مشاهده روشنائی دهانه خروجی تونل درخشش نور امید است و عبور از تونل با اسب بهتر از عبور با اتومبیل است زیرا اتومبیل کسی است که نمی توانید به درستی و صمیمیت و اعتماد داشته باشید.

لیلا برایت می گوید:

دیدن تونل در خواب، نشانه‏ى آن است که براى مدتى دچار مشکل و گرفتارى مى‏شوید.

آنلی بیتون می گوید:

عبور کردن از تونل، بیانگر اتفاقات ناگوار است. اگر در خواب خراب شدن تونل را ببینید، بیانگر آن است که دشمنان شما را شکست مى‏دهند.

در سر زمین رویاها آمده:

خواب تونل : خوشبختی

از یک تونل عبور می کنید : یک راز برملا می شود

به یک تونل پناه می برید : کارهایتان باعث آسایش و رضایت خاطر شما خواهند شد .

در داخل یک تونل رانندگی می کنید : کارهای شما رضایتبخش نیستند .

با قطار از تونل عبور می کنید : دوستان نادرست متعدد دور شما هستند .

یک تونل در حال ساختن : قراردادها و معاملات شما ازدیاد پیدا می کند .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

تونل,دالان,زیرزمینی,دهلیز,راهرو,زیرگذر,نقب,سمج,راه زیرزمینی,دالانه,

  • سینا احمدی