تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب لامپا

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن چراغ در خواب بر چهارده وجه است.

اول: پادشاه.

دوم: قاضی.

سوم: فرزند.

چهارم: عروسی.

پنجم: ولایت وحکومت.

ششم: سرای و خانه.

هفتم: مهترو رئیس.

هشتم: شادی.

نهم: علم.

دهم: توانگری ثروتمندی.

یازدهم: عیش خوش و زندگی راحت.

دوازدهم: کنیزک.

سیزدهم: منفعت.

چهاردهم: آن چه بیند همچنان است.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

چراغ در خواب،خادم خانه است و معبران گویند: کدبانوی خانه است. اگر در خواب بیند که درخانه او چراغ پاکیزه روشن است. دلیل که کدبانوی خانه زنی به صلاح و نیک سیرت است. اگر بیند چراغ تاریک می سوخت، دلیل است بر رنج کدبانوی خانه یا خادم یا زن. اگر بیند چراغ فرو می رود، دلیل که کدبانوی خانه بمیرد.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند از آتش زنه چراغ برافروخت، دلیل که اگر زن دارد فرزندش آید. اگر غریب است، زن کند یا کنیزک خرد. اگر در سفر غایب دارد به سلامت بازآید. اگر بیند در شهر چراغ بسیار است، دلیل که پادشاه ولایت عادل است و قاضی منصف و مردم شهر عشرت و نشاط بسیار است.

اسماعیل بن اشعث گوید:

اگر بیند چراغ بسیار در دست داشت، دلیل که او را فرزندی آید که عزت و دولت یابد. اگر بیننده خواب فاسق است، دلیل که به خدای تعالی بازگردد و توبه کند. اگر مشرک است هدایت یابد. اگر مسلمان است توفیق طاعت یابد. اگر بیند چراغ بمرد، دلیل که فرزندش هلاک شود یا عز و دولتش نقصان پذیرد. اگر بیند در هر دو دست او چراغ روشن بود، دلیل که مراد دین و دنیای او ساخته شود. اگر بیند در دست یک چراغ داشت که در وی دو سوراخ و دو فتیله افروخته است، دلیل که او را دو فرزند نیک است که به یک شکم آیند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر مردی مجرد در خواب ببیند که چراغ افروخته یا چراغی را می افروزد زنی در زندگیش پیدا می شود یا عاشق می شود و ازدواج می کند. افروختن چراغ در خواب نیکو است همین طور است چراغ افروخته در اتاق داشتن و دیدن. چراغ در خواب بنا به نوشته معبران کهن برای مرد همسر کاردان و عاقل و مدبر است و برای زن شوهری دل سوز و دوستدار و مهربان و علاقه مند به خانه و خانواده چنان چه دختر جوانی چراغ بخصوص چراغ روشن در خواب ببیند خوستگاری مناسب پیدا می کند. برخی دیگر از معبران نوشته و متذکر شده اند که داشتن چندین چراغ ، وجود چندین فرزند را نوید می دهد. لامپ بستن به چراغ برق و نفت و روغن ریختن در چراغ نفتی نیز خوب است چون تهیه و تدبیر کاری است امید بخش که در آینده شما را به نعمت و رفاه و آسودگی می رساند. اگر در خواب ببینید که چراغی در دست دارید و راه می روید نشان آن است که به سفری پر سود می روید یا ماموریتی به شما می دهند که برای شما پیروزی می آورد و چنان چه تاجر و کاسب باشید کسبی پرسود خواهید داشت.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن شمع و چراغ فرزند بود

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک چراغ : کارهای شما ابداً پیش نخواهند رفت .

چراغ را روشن می کنید : مجبور خواهید شد برای بعضی چیزها توضیح دهید .

یک چراغ روشن : هیجان

یک لامپ روشن با نور زیاد : شانس برای کار کوچکی که شروع می شود .

یک چراغ را خاموش می کنید : یک عشق که در حال از بین رفتن است .

نور ضیعف یک چراغ : باید برای حل مشکلات به سختی کار کنید .

تعدادی چراغ : زندگی شما آسوده خواهد شد .

یک چراغ خاموش می شود : نقشه های شما به سنگ خواهند خورد .

یک چراغ خاموش : بزودی عاشق یکنفر می شوید .

چراغهای منزل اشخاص دیگر : مشکل و دردسر

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

چراغ,جلوند,چلچراغ,سراج,فانوس,مشکات,مصباح ,لامپ ,لامپا ,

  • سینا احمدی