تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب تیغ گیاه

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن تیغ گیاهان در خواب ، نشانه آن است که مصیبت و بدبختی ، راه پیشرفت را می بندد .

2ـ دیدن تیغ گیاهان از لابلای برگهای سبز در خواب ، نشانه آن است که دشمنان پنهانی می کوشند که شما به آسودگی و خوشبختی دست نیابید .

لیلا برایت می گوید:

اگر خواب ببینید که تیغى به دستتان فرورفته، یعنى باید مراقب توطئه‏ى دشمنان باشید. اگر خواب ببینید که در تیغستانى گیر افتاده‏اید، نشانه‏ى آن است که به دام افراد حیله‏گر مى‏افتید.

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

تیغ گیاه,

  • سینا احمدی