تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب فاضلاب

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن چاه در خواب، بر شش وجه است.

اول: زن،

دوم: کنیزک،

سوم: عالم،

چهارم: توانگری وثروت،

پنجم: مکر،

ششم: مکر و حیله

مرد چاه کن در خواب دلیل برمکر و حیله است.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب، چاه آبی را در خانه یا زمینش ببیند، بعد از تنگدستی و ناراحتی به راحتی و خوشی میرسد و از جایی، سود و منفعتی به او میرسد که خود انتظار آن را ندارد. هرکس چاه زمزم را در خواب ببیند و از آب آن بیاشامد، نیازهایش برآورده میشود.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

چاه در اصل، تاویل زن است. اگر بیند که در جایگاهی چاه می کنند، دلیل که زن خواهد. اگر بیند که کندن چاه کسی او را مدد می کرد،دلیل که میان او و آن زن کسی واسطه است و خواهد که به مکر و حیله آن زن را به زنی وی دهد، زیرا که کندن چاه مکر و حیله است و در مثال گویند: فلان کس چاه برای فلان کس می کند، یعنی با وی بدی و مکر خواهد کرد، و آب چاه در خواب مال زن است. اگر کسی بیند که ازچاهی آب خورد، دلیل که مال زن بخورد. اگر از چاهی آب خورد که از خشت پخته برآورده بود هم، دلیل بر مال زن کند. اگر بیند کسی چاه کند و آب برنیامد، دلیل که زنی درویش خواهد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند آب چاه خوردن بدطعم است، دلیل که مال زن به کراهت بستاند.

اگر بیند آب چاه گرم همی خورد، دلیل که به جهت مال زن جفا یابد و به قول بعضی از معبران بیمار شود.

اگر بیند که آب چاه خنک و خوش بود، دلیل که از زن خیر و منفعت بیند.

اگر بیند آب چاه بسیار بود، دلیل که زن جوانمرد و سخی است.

اگر بیند آب چاه اندک است، دلیل که زن سفله و دون است.

اگر بیند چاه بکند و آب زود برآمد، دلیل که زن بیمار شود و مال خود در بیماری بخورد،

اگر از چاه آب سیاه برآمد یا کبود، دلیل که غم و اندوه به وی رسد و

اگر بیند از چاه آب سفید برآمد، دلیل که میراث یابد.

اگر بیند که آب چاه در زیرزمین فرو رفت و هیچ نماند.، دلیل که زن هلاک شود و مالش تلف گردد.

اگر بیند چاه در زیرزمین فرو رفت هم، دلیل بود برهلاک زن.

اگر کسی بیند دلو درچاه کرد تا آب برآورده و دلو در چاه افتاد و ریسمان گسسته شد، دلیل که او را فرزندی آید ناتمام.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند آب از چاه می کشید، دلیل که به مکر و حیله مال جمع کند، خاصه که چاه خود کنده باشد،

اگر بیند به دلو آب همی کشید و در سبو می ریخت، دلیل که مال خود نیکو نگاه دارد.

اگر بیند آن آب راکه برکشید بر زمین ریخت، دلیل که مال را نفقه کند به خیر.

اگر درچاه افتاد، دلیل که در مکر و حیله افتد.

اگر بیند باغ را آب همی داد،دلیل که از مالی که حاصل کرده است زن خواهد، یا کنیزک خرد.

اگر بیند که در آن باغ میوه بود، دلیل که او را فرزندی آید

معبران در مورد این خواب گویند:

اگر بیند باغ را آب همی داد، دلیل که با زن خود مجامعت کند. اگر بیند آب برچاه آمد و روان شد، دلیل کند که زنی توانگر به زنی خواهد و از آن زن او را مال و نعمت حاصل شود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

به تشخیص معبران سنتی و کهن چاه در خواب های ما مکر و حیله است و چون به طور سنتی و عرفی مکر و حیله به زن بر می گردد و صحیح یا غلط زن را منشا نیرنگ و دوروئی و ریاکاری دانسته اند چاه را نیز در خواب زن تعبیر کرده اند. ابن سیرین نوشته چاه در اصل زن است و اگر ببینید در جائی چاهی می کنید نشان آن است که زن می گیرید. مرحوم مجلسی از دانیال نبی نقل کرده که چاه منبع علم است و هر کس در خواب چاه آب ببیند عالم می شود و روزی حلال کسب می کند. در نفایس الفنون نیز چاه آب _ مال مجموع _ تشخیص داده شده. چاه اگر آب داشته باشد و بدانیم که آن چاه آب دارد مالی اندوخته به ما می رسد. مرحوم مجلسی نوشته آب چاه روزی حلال است.

لوک اویتنهاو می گوید :

چاه : آینده ای نامشخص

آب از چاه کشیدن : انجام کارهای سودآور

نوشیدن از چاه : سلامتی و نیرو

چاه کندن : کار پر در آمد

چاه خشکیده : غم و غصه

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید در چاه نفتی مشغول کار هستید ، علامت آن است که در اثر استفاده نابجاه از انرژی خود تسلیم بدبختی خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید در چاهی افتاده اید ، علامت آن است که نومیدی شما را در بر خواهد گرفت .

3ـ اگر خواب ببینید دهانه چاهی را مسدود می سازید ، علامت آن است که نقشه های دشمنان ، نقشه های شما را نافرجام می گذارد .

4ـ دیدن چاهی خشک در خواب ، علامت آن است که بیگانگان با جلب اعتماد شما ثروت و دارایی شما را غارت می کنند .

5ـ دیدن چاهی که پمپی بر دهانه آن نصب شده است ، علامت آن است که برای رسیدن به خواسته های خود از فرصتهایی مناسب سود خواهید بود .

6ـ اگر خواب ببینید از چاهی آب بیرون می کشید ، علامت آن است که استعدادهای شما شکوفا خواهد شد .

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک چاه : فراوانی در همه امور

یک چاه پراز آب تمیز : شانس و خوشبختی

از یک چاه آب می کشید : موفقیت و سود مالی

یک چاه لبریز : شکست در کار

یک چاه می کنید : بدبختی

در حیاط خانه شما یک چاه وجود دارد : خوشبختی بزرگ .

در یک چاه می افتید : گرفتاری و ناراحتی در آینده

یک چاه خشک : کارهای شما شکستها و ضررهای متعددی را تحمل خواهند کرد .

اگر متاهل هستید و خواب یک چاه بزرگ دریک مزرعه را ببینید : تولد یک بچه که در همه امور استعداد خواهد داشت .

یک مرد مجرد خواب یک چاه پراز آب ببیند : او بزودی ازدواج خواهد کرد .

یک چاه خیلی عمیق : ثروت

آب کثیف در یک چاه : اموال خود را از دست خواهید داد.

به دیگران برای نوشیدن آب چاه می دهید : شانس و خوشبختی

از آب چاه به حیوانات می دهید : علامت از دست دادن همسر یا فرزند

یکنفر را به داخل چاه می اندازید : مرگ برای ببینده خواب .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

چاه,بئر,چه ,فاضلاب,

  • سینا احمدی