تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب لباس کثیف

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

اگر جامه چرکین پوشیده بود چنانکه قصابان پوشند، دلیل که او را به سبب مهتری غم و اندوه رسد.

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

جامه چرکین,لباس کثیف,

  • سینا احمدی