تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب عطیه

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن جوایزی که به دیگران باید اعطا شود ، نشانه آن است که در اثر کوششهای آشنایان ثروتی به شما خواهد رسید .

2ـ جایزه دادن به دیگران در خواب ، نشانه آن است که از لذتهایی زمینی و ثروتی ناپایدار بهرمند خواهید شد .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

جایزه,جوایز,اجر,انعام,پاداش,جزا,خلعت,صله,عطیه,مدال,جایزه,

  • سینا احمدی