تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب جُبّه

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن جبه در خواب، اگر بیند در زمستان در تن داشت، نیکوتر است و آن بر چهار وجه است.

اول: زن.

دوم: قوت و نیرومندی.

سوم: شادی.

چهارم: منفعت.

جبه کهنه و کثیف غم و اندوه است.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

جبه در خواب زن است. اگر دید جبه فراخ و پاکیزه داشت، دلیل که زن او نیک رای و نیک سیرت است. اگر به خلاف این بیند، دلیل که زن او بدخوی و ناسازگار است. اگر بیندجبه او بدرید یا بسوخت، دلیل که میان ایشان جدائی افتد.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند جبه نو داشت یا کسی بدو داد وبه رنگ سبز است، دلیل که زن پاکدامن بخواهد. اگر بیند جبه سفید نو داشت، زنی پارسا و باامانت است. اگر زرد بیند، زنی بیمارگون است. اگر کبود است، زنی متفکر و غمگین است. اگر سرخ بیند، زنی معاشر است و با او سازگاری کم کند.

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

جبه,جُبّه,

  • سینا احمدی