تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب جزیره

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید در جزیره ای هستید که آبی زلال پیرامون آن را فرا گرفته است ، علامت آن است که به مسافرتی خواهید رفت و در زندگی خوشبخت خواهید شد . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که به زودی ازدواجی مبارک خواهد کرد .

2ـ اگر خواب ببینید در جزیره ای بی آب و علف هستید ، علامت آن است که در اثر افراط در کاری ، شادمانی خود را از دست می دهید .

3ـ دیدن یک جزیره در خواب ، نشانه آن است که بعد از تلاش و تحمل سختی فراوان لبریز از آرامش و آسایش دست خواهید یافت .

4ـ اگر خواب ببینید مردمی در جزیره هستند ، علامت آن است که می کوشید در کارها مقام خود را بالاتر ببرید

در سر زمین رویاها آمده:

شما دریک جزیره هستید : وجدان شما پاک نیست

دیگران در یک جزیره هستند : بهبودی سریع بعد از یک بیماری

شما با خانواده تان روی یک جزیره هستند : اتفاق مهم و خوشایندی رخ خواهد داد .

شما یک جزیره را ترک می کنید : یک واقعه خوشحال کننده

نزدیکانتان را در جزیره باقی می گذارید : مشکلات درپیش اند .

یک جزیره پر از گیاه : مسافرت ، پول و احترام

یک جزیره مسکونی : باید برای کسب مقام اول بجنگید .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

جزیره,آبخست,آبخوست,آبخو,آداک,جزیره,

  • سینا احمدی