تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب جست وخیز

آنلی بیتون می گوید:

اگر دختری خواب ببیند از روی مانعی خیز برمی دارد ، علامت آن است که با وجود مخالفان فراوان به خواسته های خود دست خواهدیافت .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

جست وخیز,پرش ,خیز,جست,جهیدن ,جهش,جست وخیز,

  • سینا احمدی