تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب جهیزیه

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید همسر شما جهیزیه ای با خود نیاورده است ، علامت آن است که برای رهایی از فقر باید روی روابط خود با مردم حساب کنید .

2ـ اگر خواب ببینید همسر شما جهیز با خود آورده است ، نشانه آن است که انتظارات شما برآورده خواهد شد .

در سر زمین رویاها آمده:

یک زن جهیزیه خود را به شوهرش می دهد : دیگران مدام به شما فکر می کنند .

به دختران خود جهیزیه می دهید : دوباره پول بدست می آورید .

جهیزیه یک بیوه زن : زندگی خود را به کلی عوض خواهید کرد .

یک مرد به زنش مهریه می دهد : منتظر یک کمبود و بحران مالی باشید .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

جهیزیه,جهاز,جهیز,جهیزیه,

  • سینا احمدی