تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب بیت

محمد ابن سیرین بصری گوید:

خانه مفرد درخواب زن است. اگر بیند خانه را یا ستونهای خانه را از جای برداشت، دلیل که زنی خواهد، با مروت و کرم و مونتش برگیرد و باشد که زنش آبستن شود. اگر بیند در خانه نو درون شد، دلیل که زنی خواهد و توانگر شود. اگر بیند که خانه مفرد به کنج اندوه بود و ندانست که خانه از کیست، دلیل که از دنیا رحلت کند. اگر بیند درخانه گریخته بود و در خانه او قفل نکرده بود و آن خانه به خانه دیگر پیوسته بود، دلیل که از غم و اندوه رسته گردد. اگر بیند بیمار است عافیت یابد. اگر بیند درِ خانه خود بشکست، دلیل که از کسی او را مالی رسد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند که خانه بر وی افتاد، دلیل که مالی بسیار بدو رسد. اگر بیند که خانه بزرگ وفراخ گردید و از آن که بود بزرگتر شد، دلیل که مال و نعمت بسیار بر وی تنگ شود. اگر بیند درِ خانه او آهنین بود، دلیل که توانگر شود. اگر در خانه او سیمین است، دلیل که ا را توبه باید کردن از گناه و معصیت. اگر توانگر بود نعمتش زیاده شود. اگر بیند پیرامون خانه او هیچ خانه نبود، دلیل که حالش تباه شود.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

خانه در خواب، همسر بیننده خواب است که با او همبستر میشود. اگر کسی دید که از خانهی کوچکی بیرون میرود، از غم و غصه رهایی مییابد. اگر در خواب دید که خانهاش بزرگتر شده است، خیر و برکت به او روی میآورد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

خانه در خواب ما معیشت است، اگر در خواب ببینید درون خانه ای بزرگ و مجلل هستید و آن خانه متعلق به شما است زندگی مرفه و خوبی خواهید داشت. اگر ببینید خانه ای محقر و ویرانه دارید و آن خانه متعلق به شما است خواب شما خبر می دهد که زندگی بر شما تنگ خواهد شد و معاش شما قلت خواهد یافت. چنان چه ببینید یکی از اتاقهای خانه آشفته و خراب است بخشی از زندگی بیننده خواب دچار خرابی و ویرانی می شود و غمی و زیانی به او می رسد. اگر ببینید که در خانه شما آهنی است زندگی قابل دوامی دارید و اگر دیدید در خانه شما از نقره است خوب نیست . اگر در خواب ببینید که خانه شما در محلی است که تنها مانده و گرداگرد آن هیچ خانه دیگری نیست خواب خوبی ندیده اید چرا که از تنهائی و بی کسی و غربت و تنگی زندگی خبر می دهد.

لوک اویتنهاو می گوید :

خانه

ساختن یک خانه : خوشبختی در عشق

خانه مخروبه : مانعی از سر راه برداشته میشود

خانه ای در آتش : بدبختی

ترک کردن خانه : یک منفعت غیر منتظره

خرید یک خانه : کامیابی

تعمیر کردن خانه : یک امر پیچیده بالاخره روشن میشود

خانه خالی : امیدهای واهی

صاحبخانه بودن : کامیابی که از دسترنج خودتان حاصل خواهد شد

در کنج یک خیابان : شما نسبت به دیگران برتر هستید

خانه جنگلی : بیگانگان استقبال خوبی از شما خواهند کرد

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن خانه ساختن خوشحالی بود

دیدن خانه و سرا عیش بود

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن خانه قدیمی خود در خواب ، نشانه آن است که اخباری به دستتان می رسد که موجب شور و نشاط شما می گردد .

2ـ اگر خواب ببینید خانه قدیمی شما ویران و مخروبه است ، نشانه آن است که خبر بیماری یا مرگ یکی از نزدیکان را خواهید شنید . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که دوست عزیزی را از دست خواهد داد .

3ـ اگر خواب ببینید وارد خانه خود می شوید و همه چیز مرتب و دلخواه است ، علامت آن است که اعضای خانواده به شما علاقمندند و امور کاری نیز رضایت بخش خواهد بود .

4.اگر در خواب ببینید که خانه شما را آب فراگرفته است، نشانه‏ى آن است که براى پیروز شدن شر مبارزه خواهید کرد.

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک خانه : امنیت در امورمالی

خانه خود شما : خوشبختی در خانواده

خواب خانه دیگران : تحت تعقیب قانونی قرار میگیرید .

یک خانه می سازید : احترام ولی بدون شادی

دیگران خانه می سازند : تسلی خاطر

خانه تان را عوض می کنید : پول کمی نصیبتان میشود .

یک خانه در آتش می سوزد : احترام و مقام شما بالاتر می رود .

در خانه می مانید : زندگی شما ساده خواهد گذشت.

یک خانه جنبنده : پولتان را از دست می دهید .

دیگران به خانه شما می آیند : غم

از یک خانه قدیمی دیدن می کنید : لذتهای بسیاری از کارهایتان خواهید کرد .

یک خانه قدیمی ویران شده : یکی از نزدیکان فامیل خواهد مرد .

خانه جدید شما : خوشبختی بخصوص برای عشاق

خانه شما دونبشی است : شانس با شما خواهد بود .

یک خانه در حال خراب شدن : اموالتان را از دست می دهید .

در یک روز آفتابی وارد خانه تان می شوید : زمین یا خانه خواهید خرید .

آتش خانه شما را نابود می کند : ثروت

یک خانه درحال سوختن با دود بسیار : یک راز در آینده شما را عذاب خواهد داد .

یک خانه کوچک : شادی و رضایت

به شما یک خانه اهدا می کنند : امیدهای بزرگی در آینده خواهید داشت .

از بلکان خانه تان بالا می روید : در عشق دچار بدشانسی می شوید .

یک دارالتادیب : قاضی با شما کار خواهد داشت .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

خانه,ساختمان,آپارتمان,ویلا,منزل,سرا,مسکن,دار,بیت ,کاشانه ,عمارت,بنا,

  • سینا احمدی