تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب عید

لوک اویتنهاو می گوید :

جشن تولد: شما عمر طولانی خواهید داشت

آنلی بیتون می گوید:

خواب جشن تولد برای جوانان ، نشانه فقر و تنگدستی است و برای پیرمردان نشانه غم تنهایی است .

جشنواره

اگر خواب ببینید در جشنواره ای حضور دارید ، علامت آن است که به دیگران بسیار وابسته اید و دل به کسب لذاتی می بندید که زودتر از موعد طبیعی شما را پیر می کند .

در سر زمین رویاها آمده:

خواب جشن تولد خودتان : نتایج بسیار خوب مالی

جشن تولد بستگانتان : کارهای سودمند نزدیک است

جشن تولد یک دوست پسر : وجود این دوست بعداً برای شما لازم خواهدبود .

جشن تولد یک دوست دختر : فراوانی پول در آینده

جشن تولد زنتان : یک دوره خوشایند شروع خواهد شد .

جشن تولد شوهرتان : درآمد مالی قابل ملاحظه ای خواهید داشت .

جشن تولد فرزندانتان : پول در آینده نزدیک .

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن جشنی در خواب ، نشانه آن است که برای شادمانی شما نقشه هایی خواهند کشید .

2ـ اگر خواب ببینید در جشنی نظم و مدیریت خوبی حکمفرمانیست ، علامت آن است که در اثر بی دقتی کسی بیمار خواهد شد و مشاجراتی ناخوشایند در خواهد گرفت .

3ـ اگر خواب ببینید دیر به جشنی رسیده اید ، نشانه‌ آن است که کارهای پردردسری اوقات شما را پر می کند .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

جشن,شادی,خوشی,سرور,بزم,جشنواره,چراغانی,ضیافت,عید,فستیوال,مهمانی,

  • سینا احمدی