تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب جعبه

لوک اویتنهاو می گوید :

جعبه

پر : کامیابی

خالی : مشکلات

جعبه را حمل کردن : سعی و کوشش نا خوشایند

آنلی بیتون می گوید:

1ـ باز کردن جعبه در خواب ، نشانه کسب ثروت بسیار و سفرهای مطلوب به مناطق دوردست است .

2ـ اگر خواب ببینید ، داخل جعبه ای پر از پول است ، حاکی از فرا رسیدن موعد بازنشستگی و زندگی راحت است .

در سر زمین رویاها آمده:

شما یک جعبه دارید : کارهایتان را رها خواهید کرد.

یک جعبه را باز می کنید : ضررمالی

یک جعبه را می بینید : سفری طولانی در پیش دارید

یک جعبه پر را باز می کنید : از شما تقاضای ازدواج خواهد شد .

یک جعبه خالی را باز می کنید : نقشه هایتان دچارهرج و آشفتگی خواهند شد .

یک صندوق خیریه مسجد یا کلیسا : بی پول خواهید شد .

یک گاوصندوق : به شما خیانت خواهد شد .

از یک گاو صندوق دزدی می کنید : تمام دارائی خود را از دست خواهید داد .

یک جعبه کلاه خالی : اضطراب پایان می گیرد .

یک جعبه کلاه پر : یک شب به جائی می روید که در آنجا فریب خواهید خورد .

یک جعبه کلاه را باز می کنید : فرصت مناسبی برای تفریح پیدا خواهید کرد .

یک جعبه کلاه را می بیندید : یک تغییر خوشایند رخ خواهد داد .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

جعبه,بسته,صندوق,قوطی,مجری,تیردان,تیرکش,جعبه,

  • سینا احمدی