تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب جغد

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر کسی بیند آواز جغد همی شنید، دلیل که در آنجا نوحه و شیون بود به قدر بانگ جغد. اگر بچه جغد بود، دلیل که فرزند او شوم و ناخلف است. اگر بیند گوشت جغد خورد، دلیل که از مال مردی دزد نابکار به قدر آن چیز بخورد.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن بوم دشمن مکار بود

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن جغد در خواب، به ترس، امور باطل یا شخصی خائن دلالت دارد. در هر حال، هیچ خیری در دیدن آن وجود ندارد.

آنلی بیتون می گوید:

1ـ شنیدن صدای بم جغد در خواب ، علامت آن است که به دنبال سلامت و شادمانی مرگ فرا خواهد رسید .

2ـ دیدن جغد مرده در خواب ، نشانه رهایی از بیماریی شدید یا خطر مرگ است .

3ـ دیدن جغدی بر شاخه های درخت ، نشانه آن است که دشمنان پنهانی در بدنام کردن شما می کوشند .

در سر زمین رویاها آمده:

خواب جغد : ناکامی و غم

شما یک جغد می گیرید : خوشبختی

یک جغد را می کشید : خوشبختی بزرگ

صدای جغدها را در خواب می شنوید : شخصی دورو و ناپاک نزدیک شماست .

جغدها فریاد می کشند : یکنفر خواهد مرد .

--------------------------------------------------------------------------------

در خواب، مردی است نابکار و حسام و حرام بود. اگر بیند کسی جغد همی گیرد، دلیل که او را با چنین مردی خصومت افتد و دیگر دیدن جغد در خواب، مبارک نباشد.

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

جغد,بوف,بوم,کنگر,کوف,جغد,

  • سینا احمدی