تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب درختزار

لوک اویتنهاو می گوید :

جنگل

انبوه و تاریک : غم

سرسبز و خنک : زندگی طولانی همراه با آرامش

جنگل در آتش : یک اتفاق خوشایند

جنگل وحشی : یک ارث غیر منتظره

ازبین بردن جنگل نابودی ، بلای آسمانی

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر در خواب ، خود را میان جنگلی انبوه ببینید ، علامت آن است که در کارِ تجارت زیان خواهید دید ، در خانواده تان مشاجره و اختلاف روی خواهد داد .

2ـ اگر در خواب میان جنگلی انبوه احساس سرما و گرسنگی کنید ، نشانه آن است که برای پایان دادن به مسئله ای ناخوشایند مجبور می شوید مسافرت کنید .

3ـ دیدن جنگلی از درختان باشکوه ، علامت سعادت و خوشبختی است . این خواب برای کسانی که اهل ادبیات و مطالعه هستند ، علامت آن است که در اجتماع به مقامی ارزشمند دست می یابید و شهرتمند می شوید .

زنی می گوید: خواب دیدم که در جنگلی غریب بسر می برم ، جنگلی از درختان نارگیل ، و زمین از برگهای خشک پوشیده بود . من گم شده بودم و سرگردان به هر طرف می رفتم . برگهای خشک زیر پایم خش خش می کردند . بعد از ظهر روز بعد تلگرافی به دستم رسید ، خبر مرگ عموزاده ام در آن نوشته شده بود .

در سر زمین رویاها آمده:

خواب جنگل : امور مالی باعث پریشانی شما میشود.

یک جنگل انبوه : یکنفر برای شما خیلی زحمت میکشد .

یک جنگل با درختهای خیلی بلند : کار و معاملات سودمند

شما تنها در جنگل هستید : تا وقتی که دیر نشده پس انداز کنید .

به اتفاق اشخاص دیگر در جنگل هستید : دوستان شما را فریب می دهند .

بستگان شما در جنگل هستند : عشق شما را رها میکند .

در یک جنگل گردش می کنید : 1- رنج و آزردگی در آینده 2- یک کار دشوار در انتظار شماست .

در یک جنگل سرگردان شده اید : ثروت

یک حیوان وحشی را در جنگل می کشید : اطرافیان شما صادق و وفادار خواهند بود .

آتش در جنگل : خبرهای خوشحال کننده

ثروتمندان خواب جنگل ببینند : آنها پول از دست می دهند .

فقرا خواب جنگل ببینند : ازدیاد پول و احترام

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

جنگل,بیشه,درختزار,

  • سینا احمدی