تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب همنشینی

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید عضو یک جلسه هستید ، علامت آن است که به ثروت خود مغرور می شوید و با اعضای خانواده خود نامهربانی می کنید . نهایتاً پیشرفت چندانی نخواهید داشت .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

جلسه,اجلاس,انجمن,گردهمایی,مجلس,مجمع,نشست,همنشینی,

  • سینا احمدی