تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب نجس

معبران در مورد این خواب گویند:

سفر کند، و مراد دنیا بیاید و کارش تباه شود.

اگر بیند خود را از جنابت بشُست و جامه بپوشید، دلیل که سرانجام از آن کار رسته گردد و کار بسته شود.

اگر بیند خود را به تمامی نشست، دلیل که کارش تمام نشود، یعنی تمام برنیاید.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر کسی در خواب جنب بیند، خود را و برهنه، دلیل که درکار خود متحیر و عاجز شود.

اگر بیند خود را گرمابه بشست و بیرون آمد و جامه پاکیزه در پوشید، دلیل است به خدا باز آید و توبه کند.

--------------------------------------------------------------------------------

اگر بیند جنب است، دلیل که در حرام، آشفته و سرگشته شده باشد

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

جنب,آلوده,محتلم,ناطاهر,نجس ,

  • سینا احمدی