تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب جوان شدن

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن افراد جوان در خواب، بر جنبوجوش و قدرت دلالت دارد.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر کسی بیند که جوان شد و محاسن سفید او سیاه شد، دلیل که فرومایه شود.

اگر جوان مجهول را بیند، دلیل که از دشمن خواری بیند و مرادش برنیاید.

اگر بیند جوانی پیر شده است، دلیل که حرمتش زیاده شود و زنان نیز در این معنی، چون مردان باشند.

جابر مغربی می گوید:

اگر جوانی درخواب بیند که پیر گردیده بود، دلیل که علم و ادب آموزد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

چنانچه در خواب ببینید کسی که پیر است جوان شده، چه خود بیننده خواب باشد و چه دیگری نشان آن است که به علتی تخفیف شان و مقام می یابد و تحقیر می شود. چنانچه خودتان را در خواب ببینید که جوان تر از آنچه هستید شده اید تعبیر همین است مضافا این که فریب می خورید و کودکانه بازیتان می دهند. اگر در خواب ببینید که جوان شده اید اما چهره خویش را نمی شناسید، مثل این که شخصی دیگر شده اید نشان دیدن خواری و ناکامی و نامرادی است. عکس این هم صادق است یعنی اگر در خواب ببینید که پیر شده اید و موی سر و ریش و ابرویتان سفید شده عزت و حرمت می یابید و بزرگ می شوید. اگر جوانی را در خواب ببینید که پیر شده ارتقا مقام و منزلت پیدا می کنید.

علامه مجلسی رحمه الله علیه می فرمایند:

دیدن جوان به خواب مکر و حیله و فریب و فتنه است برعکس دیدن پیر به خواب نشان رحمت و عطوفت و عقل و خرد است.

در سر زمین رویاها آمده:

یک مرد مسن خواب ببیند که جوان شده : خبرهای بسیار خوشحال کننده

یک زن مسن خواب ببیند که جوان شده : شوهر او خودش را وقف او خواهد کرد .

خواب ببینید که جوان شده اید : یک تغییر ناگهانی و خوشایند که زیاد بطول نمی انجامد .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

جوان,برنا,شاب,غلام,نوباوه,نوجوان,نوچه,نورسته ,جوان شدن,

  • سینا احمدی