تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب گوهرها

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

اگر ببینده خواب درستکار و پارسا باشد و ببیند گوهرهایى را مى فروشد، علم و دین پیدا مى کند.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن جواهر ومانند آن سود زیاد بدست آید

لوک اویتنهاو می گوید :

جواهرات

آنها را ستایش کردن : ورشکستگی

کادو گرفتن آن : اطراف شما پر از آدمهای خائن است

خریدن آن : بدبختی

جواهری بر دست یا گردن داشت : کادوی زیبایی دریافت خواهید کرد

داشتن جواهرات بسیار زیاد : آینده ای کامیاب

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند گوهر و مروارید می فروخت و آن گوهر ملک او بود، دلیل که خداوندِ علم و دین است و با همه کس نیکی و احسان کند. اگر خداوند دین نباشد، دلیل که خداوند غلامان شود و به قدر و قیمت گوهر او را مال حاصل شود.

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن جواهر در خواب ، نشانه کسب ثروت و خوشیهای فراوان است .

2ـ استفاده از جواهرات برای تزیین خود در خواب ، نشانه آن است که به آرزوهای خود دست خواهید یافت .

3ـ اگر خواب ببینید دیگران دست بند یا انگشتری جواهر نشان دارند ، نشانه آن است که شما به مقامی متمایز با مقام دوستان خود دست خواهید یافت .

4ـ دیدن لباسهای جواهر نشان در خواب ، علامت آن است که خوش اقبالی بی نظیری به شما رو می آورد .

5ـ اگر خواب ببینید جواهر به شما ارث رسیده است ، علامت آن است که در زندگی به موفقیت چشمگیری دست خواهید یافت .

6ـ اگر خواب ببینید به کسی جواهر می دهید ، نشانه آن است که اگر هشیار نباشید حادثه خطرناکی شما را تهدید خواهد کرد .

7ـ اگر دختری خواب ببیند از کسی جواهر می گیرد ، علامت آن است که با همسری دلخواه ازدواج خواهد کرد . اما اگر در خواب جواهری را گم کند ، نشانه آن است که مردی او را با تملق و دروغ فریب می دهد .

8ـ پیدا کردن جواهر در خواب ، نشانه پیشرفت سریع و درخشان در کارهای مورد علاقه است .

9ـ اگر خواب ببینید جواهری می خرید ، علامت آن است که در کارها بخصوص در مسایل عاطفی همواره موفق خواهید بود .

در سر زمین رویاها آمده:

شما جواهر دارید : زندگی عشقی شما در ناکامی پیش می رود .

جواهر می خرید : یک تصادف در پیش دارید .

جواهر بر بدن دارید : از حسادت و طمع به مادیات رنج می برید .

جواهر می دزدید : بسیار احتمال دارد کاری کنیدکه باعث پشیمانی شما شود .

به شما جواهر اهدا می کنند : یکنفر از شما تنفر دارد .

شما خیلی جواهر دوست دارید : به یک کار عجیب و جنون آمیز دست خواهید زد .

شما جواهر اهدا می کنید : تباهی خود را به چشم می بینید .

جواهر می فروشید : پول از دست می دهید .

یک جواهرفروش : شخص دورو و ریاکاری در کنار شما خواهد بود .

شما جواهر فروش هستید : دوستانتان را فریب میدهید .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

جواهرات,گوهر ,گوهران,افزار,جواهر,گوهرها,

  • سینا احمدی