تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب خارپشت

محمد ابن سیرین بصری گوید:

جوجه تیغی درخواب، دشمنی است زشت دیدار و بدخوی.

اگر بیند جوجه تیغی را بکشت، دلیل که دشمنی را قهر کند.

اگر بیند که گوشتِ جوجه تیغی میخورد، دلیل که به قدر آن از مال دشمن بخورد.

اگر بیند جوجه تیغی او را بگزید، دلیل است از آن کس وی را گزند رسد، خاصه بیند که از زخم آن، خون همی رفت.

لوک اویتنهاو می گوید :

جوجه تیغی : حسادت

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن جوجه تیغی در خواب ، علامت آن است که کار و آشنایی با دوستان جدید را با سردی رد می کنید .

2ـ اگر دختری خواب جوجه تیغی ببیند ، علامت آن است که احساسات و تأثیرات منفی را از خود دور می کنید.

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک جوجه تیغی : ناکامی و شکست برای دشمنان شما .

یک جوجه تیغی را می کشید : ضررهائی که گریبانگیر شما هستند برطرف خواهند شد .

جوجه تیغی های بسیار : خطر و ناکامی در عشق .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

جوجه تیغی,خارپشت ,ارمجی ,جوجه تیغی,خارپشت ,

  • سینا احمدی