تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب چارمغز

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

تعبیر گردوی با پوست و گردوی بدون پوست یعنی مغز گردو متفاوت است و این تفاوت کلی است. گردو با پوست مالی است حرام که آگاهانه از آن استفاده می شود. همان طور که پوست گردو دست مصرف کننده اش را رنگین و سیاه می کند در خوابهای ما گردوی پوست دار لذت یا مالی است حرام که مصرف کننده اش با کید و نیرنگ و آلودگی دست و دامن ، آن را به چنگ می آورد و می برد و می خورد و گناهش بر گردن بیننده خواب می ماند. اگر در خواب ببینید که مقداری گردو با پوست دارید مالی حرام با شرحی که داده شد به چنگ می آورید. اگر گردوی مورد بحث را دور بریزید و مصرف نکنید با آگاهی و تقوا از ارتکاب به گناه و جرم خویشتن داری می کنید. اگر ببینید گردو را پوست می کنید که مغز آن را بخورید گناهی مرتکب می شوید که نه لذت آن دوام دارد نه مالی که بدست می آورید کام بخش است . اگر ببینید گردو را از درخت می چینید تعبیرهمان است . اما دیدن مغز گردو نعمت و روزی حلال است بخصوص اگر سفید و پاک و بدون لکه و کرم خوردگی باشد. مغز گردو در خواب هر چه تمیز ترو پاک کرده تر باشد پولی که به چنگ بیننده خواب می افتد حلال تر و لذت بخش تر است .

آنلی بیتون می گوید:

1ـ خوردن گردو در خواب ، علامت آن است که یکی از باارزش ترین نقشه هایتان عملی می شود .

2ـ اگر گردوها را لابلای برگهای درختان ببینید ، نشانه آن است که زندگی ای لبریز از صلح و صفا خواهید داشت و عمری طولانی در انتظار شما خواهد بود .

3ـ دیدن گردوهای پوک در خواب ، علامت آن است که در حرفه و شغل خود شکست خواهید خورد .

4ـ اگر خواب ببینید به سختی می توانید گردوها را بشکنید ، نشانه آن است که بعد از پشت سر گذاشتن مشکلات و صرف هزینه های بسیار به توفیق و پیروزی خواهید رسید .

5ـ اگر خواب ببینید گردویی که می شکنید ، مغزی خراب دارد ، علامت آن است که امیدها و آرزوهای شما به تلخی و تأسف مبدل می گردد .

6ـ اگر خواب ببینید از پای درختان گردو جمع می کنید ، نشانه آن است که مورد لطف و محبت معشوق خود قرار خواهید گرفت و دست به کارهایی موفقیت آمیز خواهید زد .

در سر زمین رویاها آمده:

خواب گردو : مشکلات

گردو می چینید : شانس در عشق

گردو می خورید : موانع و مشکلات بزرگ در آینده

نان و گردو می خورید : موفقیت در زندگی

گردوی پوست کنده می خورید : آغاز یک ماجرای عشقی

بعد از غذا گردو می خورید : یک خواسته برآورده می شود

گردو می شکنید : 1- موفقیت در کار 2- روحیه شما بسیار قوی خواهد بود .

یک درخت گردو : پول و سلامتی

گردوها را پنهان می کنید : به گنج می رسید

یک شیرینی گردوئی می پزید : رضایت خاطر

گردو می فروشید : عمر شما طولانی خواهد بود .

خواب پوست گردو : پول به مقدار فراوان

پوست گردو می شکنید : یک ازدواج پرسعادت

روی پوست گردو راه می روید : ثروت ارث

پوست گردو پرت می کنید یا دور می اندازید : شانس و خوشبختی

خواب درخت گردو : ثروت

شما روی درخت گردو هستید : خوشبختی و خبرهای خوش

در زیر سایه درخت گردو هستید : یک دوست برای شما نگرانی ایجاد می کند

زیر درخت گردو می خوابید : خوشبختی و رضایت بزرگ از زندگی

دوستان شما زیر درخت گردو هستند : بیماری

با نامزد یا دوستتان زیر درخت گردو هستید : یک ناکامی در عشق

--------------------------------------------------------------------------------

اگر بیند جوز هندی داشت، دلیل که سخنی از منجم شنود.

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

گردو,جوزبوا,جوز,گردکان,جویز,اقوزه,ووز,انقوزه,چارمغز,گوز,

  • سینا احمدی