تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب عادت ماهانه

محمد ابن سیرین بصری گوید:

حیض، مردان را بقا بود در معصیت و زنان را زیادتی مال.

اگر مردی بیند که حائض شد، دلیل که به قدر آن خون او را مال حرام نصیب گردد.

اگر مردی بیند که زنش حائض شد، دلیل که کارهای دنیا بر وی بسته شود.

اگر صاحب خواب مستور بود، دلیل که در کار خویش متحیر شود.

اگر بیند زنش از غسل پاک شد، دلیل که کار دین و دنیا بر وی گشاده شود.

اگر بیند با زن حائض جماع کرد، دلیل که کارهای دنیائی بر وی آسان شود

معبران در مورد این خواب گویند:

کارش دشوار گردد.

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

حیض,قاعدگی,رگل,طمث,بینمازی,دشتان,عادت ماهانه,

  • سینا احمدی