تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب جوشن

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن جوشن در خواب بر شش وجه است.

اول: بزرگی.

دوم: پناه.

سوم: قوت و نیرومندی .

چهارم: مال.

پنجم: زندگانی.

ششم: زیادتی در دین و افزایش دیانت،

جوشن در خواب، مونس و همدم افراد است.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

پوشیدن جوشن در خواب پشت و پناه است به قدر روشنی و پاکیزگی آن. اگر بیند جوشن داشت، دلیل که (اهل بیت) او ایمن شوند از دشمنان. اگر بیند جوشن پوشیده داشت، دلیل بود بر حصار تن او از شر دشمنان که بر وی ظفر نیابند. اگر بیند که با جوشن سلاح داشت، دلیل که از مکر منافق و شر عامه ایمن شود،

معبران در مورد این خواب گویند:

جوشن درخواب، زیادتی دین بود و هر که بیند جوشن در خواب پوشیده، در حفظ خدای عزوجل بود.

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

جوشن,خفتان ,زره,جوشن,

  • سینا احمدی