تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب بافندگی

محمد ابن سیرین بصری گوید:

جولاه درخواب، مردی مسافر یا پیک بود، که در عالم همی گردد. اگر بیند جولاهی جامه همی بافت، با کسی او را جنگ و خصومت افتد، زیرا که کرباس بافتن به تاویل، جنگ و جدل است. اگر بیند جامه را تمام ببافت، دلیل که اندوهگین شود.

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

جولاهی,بافندگی,نساجی,حیاکت ,بافتن,بافنده,جولاه,بافندگی,

  • سینا احمدی