تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب روشندل

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن نابینائی در خواب بر شش وجه است.

اول: درویشی (فقر وبی چیزی).

دوم: بدحالی.

سوم: غم واندوه.

چهارم: نقصان(نقص در بدن).

پنجم: مال.

ششم: تباهى دین.

قوله تعالى: »صم بکم عمى فهم لا یرجعون« (بقره، آیه 18)

اگر نابینا بیند که بینا شده بود، دلیل که از زحمت برهد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر نابینا را دست بگرفت و می برد، دلیل که مومن و رحیم بود.

اگر بیند چشم کسی را نابینا کرد، دلیل که آن کس رااز راه ببرد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

وقتی در خواب ، خویشتن را نابینا می بینیم و احساس می کنیم کور شده ایم نشان آن است که چیزهائی را نمی خواهیم ببینیم. کاری می کنیم یا کاری قبلا انجام داده ایم که از دیدن بازتاب آن شرم داریم یا انتظار واقعه ای را می کشیم که مشاهده اش ما را می ترساند. در مورد کوری دیگران نیز این نکته صادق است. شخصی که در خواب او را نابینا می بینیم سمبول یا جانشینی است از شخص یا طبقه ای از مردم که فکر می کنیم مصلحت نیست شاهد کارهای ما باشند. کسی که خودش را نابینا ببیند دلیل است که گمراه است و اگر یک چشم او نابینا بود نیم دین او تباه شده این هم می تواند درست باشد و تعریفی است از همان استدلال زیرا کسانی که واقعا مومن نیستند و به دین داری تظاهر می کنند نمی پسندند دیگران ازاین راز آگاه شوند لذا مردم را نابینا می بینند و چون از رسوائی خودشان شرم دارند خویشتن را کور مشاهده می کنند. نابینائی یک چشم گویای خوف و رجا است.

لوک اویتنهاو می گوید :

نا بینا : خطر

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

نابینایی در خواب، به گمراهی در دین تعبیر میشود.

مولف می گوید:

اگر کسی خواب ببیند کور شده و جائی را نمی تواند ببیند در گناه بزرگی گرفتار می شود

اگر ببیند کور بود وبینائی خود را بدست آورده ازگناه مفارقت یابد

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید کور شده اید ، نشانه آن است که آسایش و رفاه زندگی تبدیل به فقر و تنگدستی می شود .

2ـ اگر دیگری را در خواب کور ببینید ، دلالت بر آن دارد که کسی از شما کمک می طلبد .

در سر زمین رویاها آمده:

شما کور هستید : یکی از نزدیکانتان شما را ترک خواهد کرد .

شما کور می شوید : بدبختی

یک کور مادرزاد : مرتکب اشتباه بزرگی خواهید شد .

یک شخص جوان کور می شود : دوستان بسیار بد در اطراف شما هستند .

یک نوزاد کور متولد می شود : حسادت و غم

یک کور را راهنمائی می کنید : ماجراهای عجیب برای شما رخ خواهند داد

یک زن کور می شود : در امور مربوط به کارتان بسیار دقت کنید .

افراد بسیاری بینائیشان را از دست می دهند : شانس و موفقیت استثنائی

دوستان بینائی خود را از دست می دهند : مشاجره در فامیل

شما بینائی خود را موقتاً از دست میدهید : یک رابطه عشقی ناکام

--------------------------------------------------------------------------------

اگر درخواب بیند نابینا شد، دلیل که در اسلام گمراه است.

اگر یک چشم او نابینا شد، دلیل که نیمه ای از دین او برود یا گناه بزرگ کرده باشد.

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

کور,اعمی,ضریر,کلیل,نابینا ,روشندل,

  • سینا احمدی