تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب جوی آب

محمد ابن سیرین بصری گوید:

جوی آب در خواب، چون آب خوش طعم بود و پاکیزه، دلیل که زندگانی او خوش است.

اگر بیند از جوئی مجهول آب صافی می خورد و این کس در سفر است یا درجایگاهی بیگانه، دلیل که در کاری مجهول مشغول شود و عمر خود را دراز گذراد و به مقدار آن آب که در جوی خورده بود منفعت یابد.

اگر آب جوی شور و تلخ و ناخوش بود، دلیل بود بر تلخی معیشت و زندگانی او.

جوی در خواب دیدن، اصل جوی وکیل است، که مقرب شود.

اگر کسی آب جوی روان و صافی بیند، دلیل که مقرب شود.

اگر کسی جوی را روان و صاف بیند، دلیل که کار وی روان کرده شود.

اگر بیند آب جوی تیره است، دلیل که کارش تباه و بی نظام شود و به هر جای که آب جوی بیند، دلیل که وکیل ناحیه بود و هر زیاده و نقصان که در جوی است به وکیل بازگردد.

اگر بیند بر تختی نشسته است، در زیر آن تخت آب روان است، دلیل که دولت و اقبال روی به وی نهد و احوال دو جهانی وی نیکو شود.

اگر بیند که در جوی آب صافی نشست، دلیل که از غم فرج یابد.

اگر بیمار است شفا یابد.

اگر وام دار است وامش گذارده شود.

اگر در سفر است، زود بازآید.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

جوی آب بر راه، بر به دست آوردن رزق و روزی دلالت دارد و ممکن است به آبیاری نیز، تعبیر شود.

جابر مغربی می گوید:

جوی در تاویل، مردی محتشم با منفعت است. اگر بیند که آب جوی برداشت، دلیل که به قدر آن از مردی محتشم مال یابد. اگر بیند جوی خورد، زندگانی بود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن جوی آب روان در خواب بسیار نیکو و مبارک است مخصوصا اگر آب آن جوی صاف و روشن و زلال باشد و زوائدی مثل خس و خاشاک و برگ و علف در سطح آن نباشد. دیدن چنین جوئی در خواب روبه روئی با جوشش و تبلور زندگی است و خواب ما از یک استمرار و تداوم مطلوب و دل نشین خبر می دهد که با سلامت و خرمی و خوشی همراه است. در هر صورت دیدن جوی آب روان و روشن و زلال خوب است مگر این که کدر و تاریک و عفن باشد.

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

آب دادن باغ و کشت، از جوی ها و رودها، دلیل کند بر مال و رستگاری از غم و اندوه

در سر زمین رویاها آمده:

شما در یک جوی آب هستید : یک دوره دشوار در زندگیتان شروع می شود .

دوستان شما در جوی آب هستند : درآینده نزدیک به سفر خواهید رفت .

دشمنان شما در یک جوی هستند : درکارهایتان موفق خواهید بود .

یک شئی قیمتی در جوی آب پیدا می کنید :به شما پولی به عنوان پاداش خواهند داد .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

جوی آب,جدول,جوی,جویبار,رود,نهر,رودبار,جوی آب,

  • سینا احمدی