تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب جویدن

در سر زمین رویاها آمده:

خواب ببینید که چیزی را می جوید : دقت و احتیاط بسیار کنید در چیزهائی که می نویسید یا امضاء میکنید .

در یک مکان عمومی در حال جویدن هستید : مراقب کسی که به او اعتماد بسیار دارید باشید .

نزد دوستتان چیزی می جوید : افراد دورو و حیله گر شما را احاطه کرده اند .

دیگران می جوند : مراقب دشمن و رقیب باشید .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

جویدن,جوئیدن,خاییدن,مضغ ,جویدن,

  • سینا احمدی