تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب گوشتالو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

چاقی در خواب نشانه سلامت نیست اما گویای فراوانی نعمت و فراخی روزی می تواند باشد. چنانچه لاغر هستید و در خواب ببینید چاق شده اید وضع مالی شما بهبود می یابد و غم و اندوه شما رفع می گردد مشروط بر اینکه زیاد چاق نشده باشید چون در خواب نیز عدم تناسب خوب نیست. اگر ببینید که زیاد چاق شده و تغییر شکل داده اید تعبیری که کرده شد معکوس می گردد. اگر در خواب دیگری را چاق ببینید و او در بیداری لاغر باشد همین تعبیر برای او نیز هست. چنانچه چاق باشید و در خواب خود را لاغر ببینید خواب شما نشانه آنست که از جانب سلامت خود یا وضعی که دارید نگران هستید اما گویای این نیست که در آینده نگرانی پیش می آید. به هر حال فربهی متناسب در خواب خوب است و از فراوانی نعمت خبر می دهد

در سر زمین رویاها آمده:

یک زن خواب ببیند که چاق می شود : معشوقش او را ترک خواهد کرد .

یک دختر جوان خواب ببیند که چاق می شود : او بزودی ازدواج می کند .

یک مرد خواب ببیند که چاق می شود : او بزودی مرد آزادی خواهد شد .

یک زن شوهردار خواب ببیند که چاق شده : روزهای بسیار خوشی در انتظار اوست .

یک زن خواب ببیند که خیلی چاق شده : خوشبختی توام با یک عشق پرصداقت

فرزندان شما چاق می شوند : یک تغییر بسیار خوشایند برای بیننده خواب .

بستگان چاق شده اند : پول

دیگران چاق می شوند : فعالیتهای نامشروع و خطرناک

دیگران چاق هستند : موفقیت فعلاً میسر نیست .

شما غذاهائی می خورید که باعث چاقی می شوند : شانس در روابط عشقی

شما با خوراکیهای چرب غذا درست می کنید : شانس در کار .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

چاق,فربه,تلان,تنومند,پروار,خپل,خپله,سمین,گوشتالو,مسمن ,سطبر,درشت ,پروار,

  • سینا احمدی