تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب چای

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

چای خشک غم و غصه . اندوه و گرفتاری است و مقدار این غم و غصه بستگی دارد به مقدار چای خشک که در خواب می بینیم اگر ببینیم که یک یا چند قوطی چای از مغازه خریده ایم غم و غصه ایی برای ما پیش می آید ولی اگر مانند چای فروشی های شمال انبوهی چای خشک مشاهده کنیم با کوهی از مصائب و مشکلات رو به رو خواهیم شد. همین طور است اگر کسی چای خشک به ما هدیه کند یا ما به کسی بدهیم که در صورت اول غم و غصه ای برای ما می آفریند و در شکل دوم ما سبب ناراحتی او می شویم. اگر چند بسته یا مقداری چای خشک خریدیم و به خانه بردیم خانواده را نیز در ناراحتی های خود شریک می کنیم اما بر عکس اگر چای خشک را از خانه بیرون ببریم اندوه را از دل ایشان بر می داریم و سبب تسکین و آرامش اهل خانه می شویم. اما چای دم کرده محبت و دوستی است و باز هم مقدار آن بستگی دارد به موقعیت و وضعیتی که مشاهده می کنیم و در عالم خواب می بینیم. اگر سفره ای گسترده و بساط چای را آماده کرده بودیم نشان آن است که محیطی گرم خواهیم داشت و در خانه و خانواده صاحب آرامش هستیم. اگر کسی استکان چای به ما تعارف کرد، مورد محبت قرار می گیریم و چنانچه ما به کسی چای تعارف کردیم این اوست که از جانب ما محبت می بیند. اگر استکان چای از دستمان بیافتد و چای بریزد او ناسپاسی می کند ولی بستگی دارد که چای را از چه کسی گرفته باشد. اگر چای روی دست و پای ما بریزد و بسوزد آرامش و راحت می یابیم ولی اگر چای بریزد و در خواب احساس سوزش نکنیم و هیج آسیبی به ما وارد نیاید موردی پیش می آید که به قدر همان سوختگی که باید باشد ناراحت می شویم و رنج و غصه می خوریم. اگر چایی که می نوشیم رنگ نداشته باشد نشان بی حقیقتی و فریب و نیرنگ است و چنانچه کسی به ما چنین چای بی رنگی تعارف کند از جانب او بی حقیقتی مشاهده می کنیم. همین طور است اگر ما به کسی چای بی رنگ بدهیم. اگر چای زیاد پر رنگ باشد مبالغه است و زیاده روی در ابرازمحبت که خود رنج دهنده است. اگر چای تلخ باشد محبت نا بجاست.

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید چای درست می کنید ، نشانه آن است که مرتکب خطایی خواهید شد و شدیداً احساس پشیمانی خواهید کرد .

2ـ اگر خواب ببینید دوستانتان چای می نوشند ، نشانه آن است که از تفریحات دست جمعی خسته می شوید ، و سعی می کنید با کمک به دیگران و کاستن از غم و غصه های آنها تغییری مطلوب در احساسات خود ایجاد کنید .

3ـ دیدن تفاله چای در خواب ، نشانه آن است که در امور عاشقانه و اجتماعی با مشکلی روبرو خواهید شد .

4ـ چای ریختن در خواب ، نشانه ایجاد اختلال در امور خانوادگی است .

5ـ اگر قوطی چای را خالی بیابید ، نشانه آن است که از بدگویی ها و اخبار نامطلوب باخبر خواهید شد .

6ـ اگر خواب ببینید هوس یک فنجان چای کرده اید ، نشانه آن است که میهمانان ناخوانده شما را غافلگیر خواهند کرد .

در سر زمین رویاها آمده:

خواب چای : دربین دیگران متشخص و محترم خواهید بود .

شما چای می خرید : زندگی شما پستی و بلندیهای بسیار در پیش دارد .

چای دم می کنید : در کارهایتان بسیار محتاط باشید و بدون دلیل یا بی فکری کاری نکنید .

چای می نوشید : محیط خانواده شما دچار غمگینی است .

با دیگران چای می نوشید : عمر شما طولانی خواهد بود .

در یک چایخانه چای می نوشید : پول فراوان بدست می آورید .

دریک سالن انتظار چای می نوشید : شما را فریب خواهند داد .

تفاله چای : وظایف بسیاری در اجتماع گریبانگیر شما خواهند شد .

کیسه های کوچک چای : مواجه با فریب بزرگی در عشق خواهید شد .

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید به چایخانه رفته اید ، علامت آن گاست که دیگران به شما اهانت خواهند کرد .

2ـ اگر خواب ببینید چایخانه را اداره می کنید ، علامت آن است که به بدبختی بزرگی دچار خواهید شد .

3ـ اگر دختری خواب ببیند نامزدش برای چایخانه کار می کند ، علامت آن است که همسر آینده او پول یا وقت زیادی برای او صرف نخواهد کرد .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

چای,چایخانه,چای پزخانه,قهوه خانه,کافه ,محل چای خوردن,کافی,چای,

  • سینا احمدی