تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب چپ

در سر زمین رویاها آمده:

شما چپ دست هستید : چپ دستها پیروز میشوند

به مانند چپ دستها رفتار می کنید : یکی از نزدیکان فامیل ناپدید خواهد شد .

با دست چپ می نویسید : یک عشق پرسعادت

با دست چپ کار می کنید : ثروت و احترام

با دست چپ غذا می خورید : در رفتارتان بیشتر دقت کنید .

با دست چپ رانندگی می کنید : آینده شادی در پیش دارید .

در قسمت چپ کوچه یا خیابان راه می روید : با شخص ثروتمندی ازدواج خواهید کرد .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

چپ,دست چپ,چپ,

  • سینا احمدی