تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب چربه

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن هر نوع چربی و روغن در خواب(جز روغن زیتون)، بر غم و اندوه دلالت دارد. اگر در چربی یا روغن، بوی مشک یا هر بوی مطبوعی بیاید، به مدح نادرست از کسی تعبیر میشود.

در سر زمین رویاها آمده:

خواب چربی : بدبختی و ناراحتی به شما نزدیک میشود .

چربی می خرید : پول خود را حیف ومیل می کنید .

چربی می سازید : اثاثیه جدید برای منزل خواهید خرید .

از چربی استفاده می کنید : زندگی برای شما به آسانی می گذرد .

چربی می خورید : بسیار پول پرست هستید .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

چربی,پیه,دنبه,شهله ,دهن,زیت,روغن,چربه,

  • سینا احمدی