تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب چرخ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

چرخ در خواب گردونه زندگی است. چرخ و گردونه نظام کارند و بالاخره چرخ در خواب های ما نماینده مجموع چیزهایی است که به آن ها اتکا داریم و می بالیم. دیدن چرخ به تنهایی هشدار روح ما است برای جلب اعتنا و توجه به آن چه که در اطراف بیننده خواب می گذرد. اگر چرخی نو و سالم دیدید و آن چرخ به شما تعلق داشت خواب شما می گوید که زندگیتان خوب است و خوب می شود و این گردونه برمدار درست می گردد و جای نگرانی نیست ولی اگر چرخ شکسته و فرسوده و زهوار در رفته و غیر قابل مصرف در خواب مشاهده کردید خواب شما از نابسامانی ژرفی خبر می دهد که پیش می آید.

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن چرخهایی که به سرعت می چرخند ، علامت آن است که با توانایی وظایف خود را انجام می دهید .

2ـ اگر در خواب چرخهای شکسته ببینید ، علامت آن است که یکی از اعضای خانواده از شما دور خواهد شد .

در سر زمین رویاها آمده:

خواب چرخ : یک کار بسیار دشوار در انتظار شماست

چرخهای متعدد : نگرانی و ناامیدی در آینده نزدیک

یک چرخ شکسته : محیط جدید و شانسهای جدید در انتظار شماست .

چرخهای متعدد در حال چرخیدن : غمهای متعددی را متحمل خواهید شد ولی به دنبال آنها شادی خواهد بود .

شما تعدادی چرخ دارید : پولی را مجدداً بدست

می آورید .

چرخ یک آسیاب : یک خطر بزرگ شما را تهدید میکند .

چرخ یک اتومبیل : ناکامی و ناراحتی در زندگی زناشوئی .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

چرخ,گردونه ,حلقه,دایره,چرخ,

  • سینا احمدی