تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب اجدل

محمد ابن سیرین بصری گوید:

چرغ درخواب، پادشاه است.

اگر چرغ وحشی بیند، دلیل فرزندی است که به حد بلوغ و مردی رسد.

اگر بیند چرغ را بگرفت و شکار می کرد، دلیل که پادشاه بر او ستم و بیدادی کند.

اگر بیند پادشاه چرغ بدو داد، دلیل که از پادشاه حرمت و بزرگی یابد و بر دیگران ستم کند.

اگر بیند چرغ شکار می کرد و او را بگرفت، دلیل که او را فرزندی آید نافرمان.

اگر بیند از گوشت آن چرغ چیزی خورد، دلی که از فرزند رنج و بدی بیند.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

چرغ به خواب دیدن، دلیل مردی بزرگ است که با هیبت و قوت است.

اگر بیند که چرغ در خانه وی یکبار و دو بار بانگ می کرد، دلیل که او را زیانی رسد.

اگر سه بار بانگ کرد، هیچ زیانی نرسد

معبران در مورد این خواب گویند:

چرغ مردی دزد است، که به شب کارها کند.

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

چرغ,صقر,جهانگیری ,باز,باشه ,زمج ,اجدل,

  • سینا احمدی