تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب چشمه

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن چشمه ای تیره در خواب که زیر نور خورشید می درخشد ، نشانه آن است که ثروت هنگفتی به دست می آورید و با لذتی وجدآور به مسافرتهای لذتبخش می روید .

2ـ دیدن چشمه ای جوشان در خواب ، نشانه آن است که در معاشرت خود با دوستان و در روابط عاطفی و حرفه خود اوقاتی تلخ خواهید داشت .

3ـ دیدن چشمه ای خشکیده در خواب ، علامت مرگ و پایان رندگی است .

4ـ اگر دختری خواب ببیند چشمه ای زیر نور ماه می درخشد ، نشانه آن است که از روی نادانی لذتی خواهد برد و سرانجام با بی وفایی یار روبرو خواهد شد .

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن چشمه در خواب، به خیر و نعمت و برکت تعبیر میشود.

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک چشمه : فداکاری و پشتکار شما باعث موفقیت شما می شود .

یک چشمه پر از آب : خوشبختی و عمر طولانی

یک چشمه که آب آن فوران می کند : 1- یک واقعه غیرعادی ولی خوشایند در پیش است 2- پول و احترام

شما در یک چشمه آب تمیز هستید : در عشق بسیار خوشبخت خواهید بود .

یک چشمه بزرگ : نعمت و سلامت

با نامزد یا دوست خود درکنار چشمه هستید : خوشبختی ،موفقیت بزرگ در عشق ازدواج .

یک چشمه گل آلود : شانس خواهید داشت ولی نه در حال حاضر

یک چشمه کثیف : خجالت و ناامیدی

شما خود را در چشمه شستشو می دهید : شادی و سلامت

کنار یک چشمه خود را خشک می کنید : بدبختی

خواب چشمه شانس : دونفر که شما را دوست دارند به دنبال وصلت با شما هستند .

درکنارچشمه یک آرزو می کنید : برای کشاورزان این خواب علامت شانس و ثروت زیاد است .

یک چشمه در یک محل مقدس : ناکامی بزرگ در عشق .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

چشمه,آبجای,افراس,سلسبیل,کوثر,ینبوع ,چشمه,

  • سینا احمدی