تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب چفت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

چفت کدبانو و زن خانه است. چفت در خواب های ما کسی است که هم می تواند ریخت و پاش داشته باشد و مال شوهرش را از بین ببرد و هم قادر است امساک کند و از شوی خویش مردی مال دار و مرفه بسازد. اگر چفت در شکسته و گسیخته و کج و معوج باشد زنی ول خرج و مسرف و ندانم کار نصیب بیننده خواب می شود که مال شوهرش را از بین می برد. چفت برای دختر و پسر جوان گویای روابط عاطفی است و به عشق و ازدواج بر می گردد که به هر حال دیدن چفت سالم خوب است.

در سر زمین رویاها آمده:

روی یک در چفت کار می گذارید : به شما توهین و حمله خواهد شد .

یک چفت که بزور کنده شده : شما بسیار حریص و خودخواه هستید .

دیگران شما را در یک اتاق چفت کرده اند : باران دردسر و مشکل

شما سعی می کنید که چفت را باز کنید : زندگی خود را درمحل دیگری از صفر شروع خواهید کرد .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

چفت,بست,زرفین,قلابپشت ,کلون,لنگر ,چفت,

  • سینا احمدی