تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب چک

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر کسی چک مهره به وی داد، یا مهره کرده بیافت، دلیل که مال و نعمت یابد.

اگر کسی بیند چک یا قباله یا خط می نوشت، دلیل که حجامت کند.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند چک مهره کرد، یاداشت و مهر از او برگرفت، دلیل است در مال او نقصان افتد.

اگر بیند چک از وی ضایع شد، یا بسوخت، دلیل که مال وی ضایع شود.

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید چکی جعلی به دوستان خود می دهید ، نشانه آن است که برای پیشبردن نقشه های خود دست به نیرنگ می زنید .

2ـ اگر خواب ببینید چکی دریافت می کنید ، دلالت بر آن دارد که از عهده کارهای خود بدرستی برمی آیید .

3ـ اگر خواب ببینید به کسی چک می دهید ، نشانه آن است که در شغل خود زیانهای مالی خواهید دید .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

چک,مهره,قباله,حواله,برات,صک,بنچاق,سند,چک,

  • سینا احمدی