تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب خجو

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

چکاوک در خواب، مردی است شیرین سخن، غریب و کم آزار و (چرب زبان). اگر بیند کسی چکاوکی وی را عطا داد یا بگرفت، دلیل که با چنین مردی او را صحبت افتد.

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید چکاوکها در حال پروازند ، علامت آن است که برای رسیدن به هدفی متعالی خودخواهی را کنار می گذارید و محاسن پسندیده ای به دست می آورید .

2ـ اگر خواب ببینید صدای آواز چکاوکها را در حین پرواز می شنوید ، نشانه آن است که در کار خود پیشرفت می کنید و خانه خود را تغییر می دهید .

3ـ اگر خواب ببینید چکاوکها ب سمت زمین می آیند و آواز می خوانند ، دلالت بر آن دارد که هنگامی که سرمست از شادمانی هستید ، اندوه ژرفی بر شما چیره می شود .

4ـ دیدن چکاوک زخمی یا مرده در خواب ، نشانه اندوه و مرگ است .

5ـ کشتن چکاوک در خواب ، علامت آن است که با گستاخی و بی ادبی به فرد بیگناهی حمله ور می شوید .

6ـ اگر خواب ببینید چکاوکی گرد شما پرواز می کند و روی سر شما می نشیند ، علامت آن است که بخت و اقبال به شما روی خوش نشان خواهد داد .

7ـ اگر خواب ببینید چکاوکها را به دام انداخته اید ، علامت آن است که به راحتی در اجتماع احترام و مقام به دست خواهید آورد .

8ـ دیدن چکاوکها در حین دانه چیدن در خواب ، نشانه برداشت محصولاتی فراوان است .

--------------------------------------------------------------------------------

به فارسی قبره خوانند و تاویلش در خواب، فرزند یا غلام بود. اگر در خواب بیند که چکاوک نر بگرفت، یا کسی به وی داد، دلیل است غلامش را فرزند آید، چنانکه اگر چکاوک نر است، غلام را پسر آید. اگر ماده بود، غلام را دختری آید.

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

چکاوک,چرز,مانوک,مانورک,جل,جلک,ژوله,هوژه,خجو,قبره ,هوزه ,چندول ,قنبره ,کاکلی ,چاوک ,خول ,چنوک ,صفرد,علعل,علعال,

  • سینا احمدی