تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب چکش

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

چکش در خواب های ما عاملی است قاطع و نیرومند. این هم می تواند یک وسیله باشد و هم ممکن است یک شخص که با قدرت و قاطعیت کارها را انجام می دهد و به امور سر سامان می بخشد. چنان چه در خواب ببینید که چکشی محکم و خوب در دست دارید که از داشتن آن خوشحالید عاملی به کارهای شما سر و سامان می بخشد یا شخصی به شما کمک می کند. همین تعبیر هست اگر کسی چکشی به دست شما بدهد یا از دکان بخرید ولی اگر چکشی در دست داشته باشید و آن را به زمین بیفکنید و یا به علتی از دست بدهید تعبیر معکوس می شود و عوامل سامان بخش زندگی خود را از دست می دهید و بی یاور می مانید. میخ کوبیدن انفاذ عقیده و اراده است مخصوصا اگر به وسیله چکش باشد، اگر چکش شما از آهن بود نشان استحکام و قدرت است. اگر از نقره و طلا بود فریب و نیرنگ و دروغ است که به آن مجهز می شوید.

لوک اویتنهاو می گوید :

چکش : به هدف رسیدن

آنلی بیتون می گوید:

دیدن چکش در خواب ، نشانه آن است که برای رسیدن به ثروت باید از موانع دلسرد کننده ای عبور کنید .

در سر زمین رویاها آمده:

در دستهایتان یک چکش دارید : یک کار دلپذیر و خبرهای خوش در انتظار شما هستند .

روی چوب چکش می زنید : مراقب رقیب باشید .

روی گچ یا دیوارگچی چکش می زنید : ناکامی عشقی

دیگرانی چکش دارند : شما دچار وسوسه شدیدی خواهید شد .

دیگران با چکش ضربه می زنند : شرایط مالی شما رو به بهبودی خواهد رفت .

صدای چکش کاری : رفیقی دارید که بسیار صادق و وفادار است .

صدای چندین نفر را درحال چکش کاری میشنوید: شانس در عشق و رفاقت .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

چکش,مطرقه,خایسک ,چاکوچ ,چکوچ ,چکوش,چکش,

  • سینا احمدی