تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب چکمه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

برخی از معبران نوشته اند که چکمه زن قدرتمند و مال دار است که می تواند شوهرش را در زندگی به پیروزی های بزرگ برساند. جمعی دیگر از معبران معتقدند که چکمه قدرت و هیبت مرد است و عاملی است که قدرت و شوکت مرد را تاکید می کند و جلوه می دهد. چکمه برای زن نیز شوکت و آبرو است و اعتبار و ارزشی که در خانه و خانواده و بین زنان دیگر دارد و چنانچه شاغل باشد شغل و حرفه او است. اگر چکمه سیاه باشد شوکت و بزرگی است. اگر زرد باشد غم و بیماری است و اگر سرخ باشد خشم و غضب و هیجان است. دیدن چکمه با رنگ های غیرمتعارف در خواب خوب نیست.

لوک اویتنهاو می گوید :

چکمه

چکمه نو : خبرهای خوشایند

خیلی تنگ : زندگی مشکل

چکمه مستعمل : کسی شما را آزار خواهد داد

خریدن چکمه : جاده در انتظار شماست

پاک کردن آن : عشق

هدیه کردن آن : ضرر و زیان

تعمیر کردن چکمه : انجام کارهای خیر

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر در خواب چکمه خود را در پای دیگری ببینید ، نشانه آن است که رقیبی معشوق شما را مجذوب خود می کند .

2ـ دیدن پوشیدن چکمه ای نو در خواب ، علامت آن است که در معاملات خود پیروز می شوید . یا نشانه آن است که سرپرست خانواده طلب دستمزد بیشتری از شما می کند .

3ـ دیدن چکمه کهنه و پاره در خواب ، نشانه آن است که دامی بر سر راه شما پهن شده است ، ممکن است به بیماری مبتلا شوید .

در سر زمین رویاها آمده:

شما چکمه به پا دارید : فقط تعداد کمی کار پرسود درپیش دارید .

چکمه های نو می خرید : کارهای شما بطور

فوق العاده ای پیش خواهند رفت .

چکمه های شما نو هستند : می توانید کاملاً به شرکاء خود تکیه کنید و به آنها اطمینان داشته باشید .

چکمه های کهنه : با مشکلات روبرو خواهید شد .

شما چکمه های قهوه ای دارید : یک شانس بزرگ در آینده

چکمه های کهنه که به پا دارید در می آورید : به علت بی دقتی و سهل انگاری پول از دست میدهید

دیگران چکمه های نو به پا دارند : خطر ناکامی در عشق .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

چکمه,موزه ,پوتین ,چکمه,

  • سینا احمدی