تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب اعوج

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینید که چلاق شده اید و قادر به برخاستن نیستید نشان آن است که رازی دارید، بزرگ و مخاطره آمیز که می ترسید مردم از آن آگاه شوند و بهتر هم این است که راز خود را از مردم بپوشانید و حفظ کنید. ابن سیرین نیز از جابر مغربی نقل می کند که در این صورت خوب است تماس خود را با دیگران کم کنید.

آنلی بیتون می گوید:

اگر زنی فردی چلاق را در خواب ببیند ، نشانه آن است که امید او به یأس مبدل خواهد شد .

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک چلاق : یک مصیبت بزرگ

شما چلاق هستید : کارهای شما اسرارآمیز و مشکوک خواهد شد .

دیگران چلاق هستند : شما بیمار خواهید شد ولی خطری در پیش نخواهد بود .

فرزندان شما چلاق هستند : منفعتهای عالی نصیب شما خواهد شد .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

چلاق,علیل ,معلول ,شل,لنگ,چلاغ,چولاق ,اشل ,اعوج ,چلاق,

  • سینا احمدی