تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب نشستن

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن نشستن به اسب یا استر یا خر چهار وجه است.

اول: بخت واقبال.

دوم: دولت وکامرانی.

سوم: مرتبه ومنزلت.

چهارم: فرمانروائی.

اگر بیند با مصلحان نشسته بود، دلیل بر صلاح دین او است. اگر بیند که با مفسدان نشسته بود به خلاف این بود.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند به زمین مقیم نشسته بود، دلیل است از سفر مال حاصل کند. اگر بیند که بر زمین خفته بود، همین دلیل است.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

نشستن در خواب، نشانه ناتوانی و شکست است و نشستن زن، نشانه دیر شوهر کردن اوست.

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

نشستن,جلوس,قعود ,اجلس,نشسته,چهارزانو,نشستن,

  • سینا احمدی