تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب لیمو

محمد ابن سیرین بصری گوید:

دیدن لیمو درخواب، دلیل بیماری است و در دیدن آن خیری نباشد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن لیمو در خواب، اگر زرد باشد به بیماری تعبیر میشود. دیدن لیموی سبز در خواب از دیدن لیموی زرد بهتر است. درخت لیمو، به فردی سودمند برای دیگران تعبیر میشود. لیمو، به سرزنش کردن نیز، تعبیر میشود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن و خوردن، خریدن،گرفتن و داشتن لیموترش در خواب به هیچ وجه خوب نیست لذا درباره آن سخن نمی گوئیم اما لیموی شیرین. چون رنگ زرد دارد از نظر معبران اسلامی خوب تشخیص داده نشده. اگر در خواب ببینید لیموئی پوست کنده می خورید و طعم شیرین آن را می چشید بعد از یک دوره ناراحتی به نعمت و کامروائی می رسید زیرا لیمو بخصوص شیرینی آن کام و کامروائی است و صحت و سلامت می آورد. اگر لیموی شیرین پوست کنده کسی به شما بدهد لذتی باد آورده نصیب شما می شود . لذتی که انتظارش را نداشته اید و کام شما شیرین می شود. همین تعبیراست اگر شما لیموی شیرین پوست بکنید و به دیگری بدهید. دادن لیموی پوست نکنده ابراز محبت تلاقی نمی شود

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر در خواب لیموها را بر شاخ و برگ درختان ببینید ، علامت آن است که به امری حسادت خواهید ورزید ولی عاقبت در خواهید یافت که منشأ حسادت پوچ و بی معنی بوده است .

2ـ خوردن لیمو در خواب ، علامت حقارت و نومیدی است .

3ـ دیدن لیموی سبز در خواب ، نشانه ابتلا به بیماری واگیردار است .

4ـ دیدن لیموی خشک شده در خواب ، نشانه جدایی و طلاق از همسر است .

در سر زمین رویاها آمده:

خواب درخت لیمو : هشدار برای اصلاح روش زندگی

لیموی سبز : شما سبک مغز هستید

برگ درخت لیمو : یک سفر خارج از کشور خواهید کرد

لیموهای رسیده : سخت عاشق می شوید

شما لیمو می خورید : ناکامی

آب لیمو : سلامتی

لیموشیرین : خوشبختی

آب لیمو می گیرید : از شر دشمنانتان خلاص میشوید .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

لیمو,

  • سینا احمدی